Przekształcenie spółki

Niniejszym informujemy, że w dniu 17 stycznia 2019 r. nastąpiło
przekształcenie spółki PROMEDIA s.c. K.Nowicki D.Wesołowski
w Spółkę Jawną.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000766920).

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności gospodarczej. Zgodnie kodeksem spółek handlowych PROMEDIA NOWICKI WESOŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA jest prawnym następcą spółki przekształconej (sukcesja generalna).

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz
numer rachunku bankowego. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma
wpływu na ważność dotychczas zawartych umów.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest wydruk z Krajowego Rejestru
Sądowego obrazujący i potwierdzający dokonanie przekształcenia.
Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i
ewidencjach.